Перелік публікацій кафедри протягом 2014 року

Перелік публікацій кафедри протягом 2014 року

Проф. Височанський І.В. – статті

1. Морфогенетична класифікація структур, як основа для виялення

резерву нових пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому авлакогені//

Питання розвитку газової промисловості України. – Вип.2. – Харків:

УкрНДІГаз: зб. наук. Праць. – 2014.- С. 10-24;

2. Височанський І.В., Святенко Г.Є. Деякі особливості промислових

геологічних досліджень при пошуках і розвідці мезозойських покладів нафти

і газу в Дніпровсько-Донецькій западині// Питання розвитку газової

промисловості України. – Вип.2. – Харків: УкрНДІГаз: зб. наук. Праць. –

3. Височанський І.В., Святенок Г.Є., Трохименко Г.Л.  Геологічні та

промислово-геофізичні передумови регіональної нафтогазоносності

тріасових відкладів в Дніпровсько-Донецькій западині. //Вісник ХНУ імені.

В.Н.Каразіна № 1128. – 2014. С. 75-81.

Доц. Горяйнов С.В. - статті

1. Про будову розрізу палеозою Сентянівської ділянки за результатами

буріння глибокої свердловини Сентянівська-10 // Питання розвитку газової

промисловості України. – Вип. … – Харків: УкрНДІГаз: зб. наук. праць. –

 2.Простеження Нового насуву параметричною свердловиною

Тернівська-677 // Питання розвитку газової промисловості України. – Харків:

УкрНДІГаз: зб. наук. праць. – 2014.

3. Нові результати дослідження глибоким бурінням геологічної будови

палеозойського структурного поверху Північного Донбасу // Питання

розвитку газової промисловості України.– Харків: УкрНДІГаз: зб. наук.

праць. – 2014.

Доц. Рудий М.Г. – тези

1. Гасик М.И., Пройдах А.Ю., Рудой Н.Г. и др. Исследование

минералогического состава и металлургических характеристик продуктов

обогащения фосфоритов Мало-Камышевахского месторождения как сырья

для выплавки ферофосфора.// Материалы 1го научно-практического

семинара «Надрокористування в Україні, перспективи інвестування»

Україна, Трускавець. - 10-14листопада 2014 р.

Ст. викладач Колосова І.В. та доц. Матвєєв А.В. – тези (стендова

доповідь у співавторстві)

1. Вапняковий нанок планктон сеноману та турону північно-західного

Донбасу //Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції

«Проблеми геології фанерозою України» є Львівький НУ ім..І.Франка,

2014. – С.78-81

Ст. викладач Самчук І.В. – тези

1. Предпосылки поисков несводовых ловушек углеводородов в

нижнепермско-верхнекаменноугольном (Р1 – С3) комплексе // Матеріали

Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у

розвитку геології» КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2014. – С. 100-102.

2. Возможности обнаружения новых залежей углеводородов  в

прогибах юго-востока ДДВ // Матеріали Міжнародної наукової конференції

«Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» КНУ імені Т.Г.

Шевченка, 2014. – С. 102-103

Інженер Кузько М.С.  - тези

1. Кузько М.С. Инновации в подготовке студентов гидрогеологов как

необходимые условия обучения в информационном пространстве. /М.С.

Кузько// Труды 11-й международной научно-практической Интернет-

конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке». Сборник 11. –

Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2014. –  С. 201;

2. Кузько М. С. Проблеми застосування медіаосвіти при підготовці

фахівців негуманітарного профілю/ М.С. Кузько// Філософія комунікації:

інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. за

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія

комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті» –

Дніпропетровськ: «Інновація», 2014. – С. 107;

3. Кузько М.С. Взаємозв’язок інформаційної революції  з інноваціями в

підготовці майбутніх гідрогеологів/М.С. Кузько//Проблеми та перспективи

розвитку освітніх послуг на основі інновацій: регіональний аспект:Матеріали

міжвузівської  науково-практичної конференції. – Ялта, РВВ КГУ, 2014 –

4. Кузько М.С. Медиаобразовательные инновации в подготовке

будущих гидрогеологов: аспекты использования графических

редакторов/М.С.Кузько// Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної

конференції «Перший крок у науку», Том 3. – Луганськ, 2014. – С. 19

5. Кузько М.С. Медиаобразование для будущих геологов:

формирование медиаграмотности/М.С.Кузько// Всероссийская научно-

практическая конференция «Медиаобразование 2014. Региональный аспект».

– М.: МГГУ им.Шолохова, 2014.

6. Кузько М.С. The application of mediaeducation methods for the future

hydrogeologists training/ М.С. Кузько// V Открытый международный научный

форум  “Современные тенденции в педагогическом образовании и науке

Украины Израиля: путь к интеграции”. – Одеса: Південноукраїнський 

національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинского, 2014

7. Кузько М. С. Доцільність застосування методик медіаосвіти при

підготовці майбутніх гідрогеологів / М.С.Кузько// Педагогічні науки: теорія,

історія, інноваційні технології – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.

Макаренка, 2014. – № 1 (35). –  С. 202;

Інженер Борзяк О.С. – тези

1. Використання методу інфрачервоної спектроскопії при дослідженні

будівельних матеріалів Борзяк О.С., Плугін Д.А. Тези доповідей 76-ї

Міжнародної науково-технічної конференції 15-17 квітня 2014 р., м. Харків. –

Х.: УкрДАЗТ, 2014. – С. 259.

2. Новые движущие силы и причины  разрушений материалов,

конструкций и сооружений / Плугин А.Н., Трикоз Л.В., Плугин А.А., Плугин

Д.А., Конев А.А., Борзяк О.С. // Міжнародна науково-технічна конференція

«Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті»,

2628 листопада 2014, Харків: Матеріали конференції.  Харків: УкрДАЗТ,

3. Воздействие токов утечки на конструкции пассажирских платформ,

расположенных вблизи электрифицированных постоянным током участков

пути / Борзяк О.С., Плугин Д.А., Герасименко О.С., Дудин А.А., Конев А.А.//

Науковий вісник будівництва. −  Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2014. −

№1(75). − С.80−85

4. Новые силы, монолитное строительство и высотные дома /

Плугин А.Н., Трикоз Л.В., Плугин А.А., Плугин Д.А., Плугин Ал.А.,

Конев А.А., Борзяк О.С.// Науковий вісник будівництва. − Харків: ХДТУБА;

ХОТВ АБУ, 2014. − №3(77). − С.85−93

публікації у міжнародних науково-метричних базах даних

5. Доломитовый цемент, затворяемый водой/Плугин А.А.,

Винниченко В.И., Борзяк О.С., Рязанов А.Н.// Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 

Харків: УкрДАЗТ, 2014.  Вип.143. − С.87−97. (Index Copernicus)

6. Новые движущие силы и причины  разрушений материалов,

конструкций и сооружений Плугин А.Н., Трикоз Л.В, Плугин А.А., Плугин

Д.А., Конев А.А., Борзяк О.С.//Зб.наук. праць УкрДАЗТ.  Харків: УкрДАЗТ,

2014.  Вип.148. − Ч.2. − С.5−20 (Index Copernicus)

публікації у зарубіжних виданнях

7. Исследование изменений структуры глиносодержащих материалов

методом рентгенофазового анализа/Трикоз Л.В., Борзяк О.С.//Сборник

научных трудов SWorld. – Вып. 2. – Том 17. – Иваново: Маркова АД, 2014. –

ЦИТ: 214-306 – С. 10-17.