Кафедра геології

Кафедра геології готує бакалаврів (строк навчання - 4 роки денна форма, 5 років заочна форма), спеціалістів (строк навчання - 1 рік 6 міс. денна і заочна форма) і магістрів (строк навчання - 1 рік 6 міс. денна і заочна форма) геології.

Для вступу на факультет геології, географії, рекреації і туризму на спеціальність Геологія (6.040103) необхідним є наявність сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історія України, географії або іноземної мови.

Випускники кафедри успішно працюють у науково-дослідних інститутах та геологічних підприємствах практично в усіх країнах СНД, а також в країнах дальнього зарубіжжя.

Для того, щоб стати фахівцем з геології, студенти вивчають обов'язкові гуманітарні та соціально - економічні дисципліни, серед яких філософія, культурологія, правознавство, історія України, українська мова, іноземна мова та ін.До циклу фундаментальних загальнонаукових наук відносяться: вища математика, хімія, фізика, інформатика з геоінформаційними системами і ін.

Професійно орієнтованими дисциплінами є: загальна та польова геологія, історична геологія і палеонтологія, структурна геологія, геоморфологія та четвертинна геологія, геотектоніка, регіональна геологія та геологія України, загальна стратиграфія, пошуки та розвідка корисних копалин та ін.Кафедра забезпечує викладання фаховорієнтованих спецкурсів: геологічні формації, економіка, організація та планування ГРР, геологія нафти та газу, металогенія й структура рудних полів, пошуки та розвідка родовищ нафти та газу, мікропалеонтологія, геологорозвідувальна справа та техніка безпеки, історія та методологія геологічних наук, складання проектів та кошторисів, методи геологічної зйомки, інформатика та ін.

Наукові напрямки кафедри: Мезозойські (юрські та крейдові) Brachiopoda (морфологія, мікроструктура черепашки, стратиграфія, палеобіогеографія); Нанопланктон пізнього мезозою (юрський та крейдовий); Палеобіогеохімія викопних безхребетних; Геологічне краєзнавство — вивчення геолого-географічних пам'яток природи.

Навчальний процес: До складу кафедри входить навчальна лабораторія геокартування, геологорозвідувальної справи й геофізики в с. Кам'янка Ізюмського р-ну Харківської обл. Кафедра повністю забезпечує проведення учбових і виробничих практик: " Учбова практика з загальної геології", "Учбова практика по бурінню", "Учбова практика з геологічного картування", "Виробнича та переддипломна практики". Основні напрямки наукових досліджень – геологiчна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, регіональна, структурна та історична геологія, палеонтологія і стратиграфія мезозою, мікропалеонтологія, палеобіогеохімія,  геологія нафти та газу.

Навички практичної діяльності майбутні геологи отримують під час навчальних та виробничих практик. Навчальні практики проходять з на спеціально обладнаній базі в с. Каменка Ізюмського району Харківської області. Викладачі кафедри учбову практику з загальної геології, яка проводиться в Криму або в Карпатах, забезпечує учбова практику по бурінню і учбову практику з геокартування. Виробничі практики проводяться у геологічних організаціях України, а кращі студенти відряджаються за кордон — до Росії, Єгипту, Румунії.