Кафедра геології

Кафедра геології готує бакалаврів та магістрів геології.

Випускники кафедри успішно працюють у науково-дослідних інститутах та геологічнихпідприємствах практично в усіх країнах СНД, а також в країнах дальнього зарубіжжя.

Для вступу на факультет геології, географії, рекреації і туризму на спеціальність 103 "Науки про Землю", спеціалізація "Геологія" необхідним є наявність сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, математики, фізики або географії.

Для того, щоб стати фахівцем з геології, студенти вивчають обов'язкові гуманітарні та соціально - економічні дисципліни, серед яких філософія, культурологія, правознавство, історія України, українська мова, іноземна мова та ін. До циклу фундаментальних загальнонаукових наук відносяться: вища математика, хімія, фізика, інформатика з геоінформаційними системами та ін..

Наукові напрямки кафедри: Мезозойські (юрськітакрейдові) Brachiopoda (морфологія, мікроструктурачерепашки, стратиграфія, палеобіогеографія); Нанопланктонпізньогомезозою (юрськийтакрейдовий); Палеобіогеохіміявикопнихбезхребетних; Геологічнекраєзнавствовивченнягеолого-географічнихпам'ятокприроди.

Професійно орієнтованими дисциплінами є: загальна та польова геологія, історична геологія і палеонтологія, структурна геологія, геоморфологія та четвертинна геологія, геотектоніка, регіональна геологія та геологія України, загальна стратиграфія, пошуки та розвідка корисних копалин та ін. Кафедра забезпечує викладання фахово-орієнтованих спецкурсів: геологічні формації, економіка, організація та планування ГРР, геологія нафти та газу, металогенія й структура рудних полів, пошуки та розвідка родовищ нафти та газу, мікропалеонтологія, геологорозвідувальна справа та техніка безпеки, історія та методологія геологічних наук, складання проектів та кошторисів, методи геологічної зйомки, інформатика та ін..

Навчальний процес: До складу кафедри входить навчальна лабораторія геокартування, геологорозвідувальної справи й геофізики в с. Кам'янка Ізюмського р-ну Харківської обл. Кафедра повністю забезпечує проведення учбових і виробничих практик: " Учбова практика з загальної геології", "Учбова практика по бурінню", "Учбова практика з геологічного картування", "Виробнича та переддипломна практики". Основні напрямки наукових досліджень – геологiчна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, регіональна, структурна та історична геологія, палеонтологія і стратиграфія мезозою, мікропалеонтологія, палеобіогеохімія,  геологія нафти та газу.

Навички практичної діяльності майбутні геологи отримують під час навчальних та виробничих практик. Навчальні практики проходять з на спеціально обладнаній базі в с. Каменка Ізюмського району Харківської області. Викладачі кафедри учбову практику з загальної геології, яка проводиться в Криму або в Карпатах, забезпечує учбова практику по бурінню і учбову практику з геокартування. Виробничі практики проводяться у геологічних організаціях України, а кращі студенти відряджаються за кордон — до Росії, Єгипту, Румунії.